فعالیت های کانون نقد فیلم


1- نمایش و نقد فیلم بازگشته


2- نمایش و نقد فیلم اعترافات ذهن خطرناک من