نام و نام خانوادگی
سمت پست الکترونیک


مهندس سیدمصطفی میرباذل

مدیریت داخلی و مدرس mng@bahar-ihe.ac.ir


محمدحسین غفوریان سنگچولی

مدیریت آموزش edu@bahar-ihe.ac.ir


اکبر خورشاهی

مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی stu@bahar-ihe.ac.ir


مهندس آرمیتا قریش الحسینی

مدیریت امور مالی acct@bahar-ihe.ac.ir


مهندس نسیبه رادی راز

مسئول وب سایت و مدرس info@bahar-ihe.ac.ir


مهندس سمانه دیلجانی

دبیرخانه و دفتر ریاست
مسئول انفورماتیک
bahar@bahar-ihe.ac.ir
comp@bahar-ihe.ac.ir

مهندس مرضیه کاظمی

 
 
مسئول آزمایشگاه ها - کارگاه ها - مرکز کامپیوتر و مدرس

lab@bahar-ihe.ac.ir


فیروزه جمشیدیان


کارشناس آموزش و مدرس  


کاملیا تاتاری

کارشناس امور فارغ التحصیلان  


فرزانه بهمن بهره 


کارشنا س مالی  

الهه صابریان
کارشناس آموزش

 


احمد هاشمی

نگهبانی و انتظامات  


مهدی سیفی

نگهبانی و انتظامات  

 

 
 معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

در حال به روز رسانی ...