معرفی رشته ها

(تاریخ به روز رسانی  96/05/21 )

با کمال مسرت به اطلاع می رسانیم که در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96، رشته جدید آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی پیوسته به مجموعه رشته های مصوب موسسه آموزش عالی بهار اضافه گردیده است.کارشناسی ارشد
ارشد مهندسی برق - الکترونیک


 ارشد مهندسی برق - قدرت


ارشد مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی


ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک


کارشناسی پیوسته
 مهندسی برق الکترونیک 
(ورودی 91)


مهندسی برق قدرت
(ورودی 91)
مهندسی برق مخابرات مهندسی کامپیوتر - نرم افزار


مهندسی برق الکترونیک
(ورودی 92 به بعد
) - نسخه جدید

مهندسی برق قدرت
(ورودی 92 به بعد
) - نسخه جدید
مهندسی برق مخابرات
(ورودی 92 به بعد
) - نسخه جدید
دروس اختیاری مهندسی برق
(ورودی 91
)


مهندسی برق


روانشناسی مدیریت صنعتی  حسابداری

دروس اختیاری -  انتخابی مهندسی برق (ورودی 92 و ما بعد)


آموزش زبان انگلیسی

   


کارشناسی ناپیوسته 

مهندسی تکنولوژی برق- الکترونیک


مهندسی تکنولوژی برق مخابرات- سوئیچ مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات- دیتامهندسی تکنولوژی برق- قدرت


مهندسی تکنولوژی برق مخابرات- انتقال
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - سخت افزار

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار 94

کاردانی
کاردانی برق الکترونیک
کاردانی برق مخابرات
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
کاردانی پیوسته
کاردانی پیوسته برق - الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته الکتروتکنیک
برق صنعتی
کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار
کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار 93

کتابچه اطلاعات و رشته های دایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی